Metodologia

Els principis teòric-metodològics dels quals partim per centrifugar són:

Perspectiva de gènere || La mirada feminista se situa i es re-situa constantment per tenir en compte les relacions de poder que construeixen i travessen els gèneres. Deconstruir les dicotomies jeràrquiques públic – privat, productiu – reproductiu, actiu – passiu, així com la divisió sexual del treball o l’heterosexualitat obligatòria, qüestionar els rols i actituds de gènere imposats socialment o visibilitzar i valorar les aportacions i sabers de les dones són alguns dels nostres compromisos.

Anàlisi interseccional || El gènere es creua amb altres eixos d’ordenació social com ara la sexualitat, la classe, l’ètnia, la procedència, l’edat, la diversitat funcional o la corporalitat. La trobada entre aquests elements genera un embull de poder que conforma identitats i relacions desiguals. Atenem així a les experiències específiques de persones i col.lectius resultants no de la suma d’opressions i privilegis sinó de la combinació complexa entre els mateixos.

Mirada intercultural i no etnocèntrica || No volem invisibilitzar el lloc de privilegi que ocupem en l’ordenació geopolítica del món. Aquest és un lloc des d’on s’han construït veritats i s’ha colonitzat material, social, cultural, epistemològica i simbòlicament allò llegit com a alteritat exotitzada o inferioritzada. Deconstruir la mirada occidental com a única o superior a altres és una aposta fonamental, així com tenir en compte i valorar altres sabers, maneres de fer, conèixer i comprendre. Volem fugar-nos del centre i explorar les perifèries.

Coneixement situat || Epistemologia i política no es redueixen l’una a l’altra, sinó que es transformen i les seves fronteres es tornen borroses. Considerem fonamental el reconeixement de la parcialitat i la situacionalitat del coneixement, la qual cosa implica responsabilitat política, obertura a la crítica, qüestionament de l’autoritat i credibilitat cognitives i consideració de quins interessos es tenen en compte, de qui tenen accés als recursos i com tot això afecta les persones.

Imbricació teoria i pràctica || Interrelació entre els diferents elements que componen els processos investigatius-formatius-actius. Els principis teòrics dels quals partim estan sempre relacionats amb, d’una banda, l’experiència dels subjectes en els diferents àmbits d’actuació i, d’una altra, l’aplicació i posada en pràctica dels mateixos de manera que contribueixin de manera tangible a la transformació i millora social.

Metodologies qualitatives i quantitatives || L’ús de metodologies qualitatives (investigació participativa, investigació-acció, etnografia) i les seves diferents tècniques (observació participant, entrevistes en profunditat, històries de vida, grups focals) i instruments, permeten captar i comprendre els significats atribuïts a la realitat social així com les percepcions i opinions expressades en una situació de diàleg i relació social. Amb l’exploració quantitativa analitzem aspectes de la realitat a través de procediments i tècniques de recollida i anàlisi de dades (qüestionaris estructurats o anàlisis de fonts secundàries) que permeten quantificar els fenòmens socials.

Participació i inclusió || Creiem fermament en la construcció col·lectiva del coneixement. En els processos de recerca busquem mantenir un diàleg amb l’/les altra(es) i el/s altre(s) evitant el “parlar per” i apostant pel “parlar amb” partint, a més, dels coneixements i experiències prèvies de les persones. En els processos formatius, mitjançant dinàmiques col·lectives de recreació de sentit es pretén generar un coneixement grupal que pugui revertir en el propi procés. Entenem que les activitats participatives i fins i tot lúdiques són recursos desjerarquitzants i efectius per al foment de relacions més simètriques i horitzontals. Per això potenciem la creativitat, l’intercanvi i el diàleg.

Afirmació i seguretat || Als espais de treball i intervenció busquem generar un clima de seguretat (confidencialitat, diàleg, respecte, suport mutu…) que afavoreixi la participació, l’intercanvi i el debat de manera que ningú se senti discriminat/da o menyspreat/da per les seves idees i plantejaments.

Transparència || Els continguts de les instàncies d’investigació, consultoria o capacitació, així com els ritmes de treball i el tipus d’activitats seran negociats i acordat entre facilitadores, instàncies demandants i participants.

———————————————————————————————————– CAST

Los principios teórico-metodológicos de los que partimos para centrifugar son:

Perspectiva de género || La mirada feminista se sitúa y se re-sitúa constantemente para tener en cuenta las relaciones de poder que construyen y atraviesan los géneros. Deconstruir las dicotomías jerárquicas público – privado, productivo – reproductivo, activo – pasivo, así como la división sexual del trabajo o la heterosexualidad obligatoria, cuestionar los roles y actitudes de género impuestos socialmente o visibilizar y valorar las aportaciones y saberes de las mujeres son algunos de nuestros compromisos.

Análisis interseccional || El género se cruza con otros ejes de ordenación social como la sexualidad, la clase, la etnia, la procedencia, la edad, la diversidad funcional o la corporalidad. El encuentro entre todos ellos genera una maraña de poder que conforma identidades y relaciones des-iguales. Atendemos así a las experiencias específicas de personas y colectivos resultantes no de la suma de opresiones y privilegios sino de la combinación compleja entre ellos.

Mirada intercultural y no etnocéntrica || No queremos invisibilizar el lugar de privilegio que ocupamos en la ordenación geopolítica del mundo. Es éste un lugar desde el que se han construido verdades y se ha colonizado material, social, cultural, epistemológica y simbólicamente aquello leído como otredad exotizada e inferiorizada. Deconstruir la mirada occidental como única o superior a otras es una apuesta fundamental, así como tener en cuenta y valorar otros saberes, formas de hacer, conocer y comprender. Queremos fugarnos del centro y explorar las periferias.

Conocimiento situado || Epistemología y política no se reducen la una a la otra, sino que se transforman y sus fronteras se vuelven borrosas. Consideramos fundamental el reconocimiento de la parcialidad y la situacionalidad del conocimiento, lo cual implica responsabilidad política, apertura a la crítica, cuestionamiento de la autoridad y credibilidad cognitivas y consideración de qué intereses se tienen en cuenta, de quiénes tienen acceso a los recursos y cómo todo esto afecta a las personas.

Imbricación teoría y práctica || Interrelación entre los diferentes elementos que componen los procesos investigativos-formativos-activos. Los principios teóricos de los que partimos están siempre relacionados con, por una parte, la experiencia de los sujetos en los diferentes ámbitos de actuación y, por otra, la aplicación y puesta en práctica de los mismos de manera que contribuyan de manera tangible a la transformación y mejoría social.

Metodologías cualitativas y cuantitativas || El uso de metodologías cualitativas (investigación participativa, investigación-acción, etnografía) y sus diferentes técnicas (observación participante, entrevistas en profundidad, historias de vida, grupos focales) e instrumentos, permiten captar y comprender los significados atribuidos a la realidad social así como las percepciones y opiniones expresadas en una situación de diálogo y relación social. Con la exploración cuantitativa analizamos aspectos de la realidad a través de procedimientos y técnicas de recogida y análisis de datos (cuestionarios estructurados o análisis de fuentes secundarias) que permiten cuantificar los fenómenos sociales. 

Participación e inclusión || Creemos firmemente en la construcción colectiva del conocimiento. En los procesos investigativos buscamos mantener un diálogo con la(s) otra(s) y el/los otro(s) evitando el “hablar por” y apostando por el “hablar con” partiendo, además, de los conocimientos y experiencias previas de las personas. En los procesos formativos, mediante dinámicas colectivas de recreación de sentido se pretende generar un conocimiento grupal que pueda revertir en el propio proceso. Entendemos que las actividades participativas e incluso lúdicas son recursos desjerarquizantes y efectivos para el fomento de relaciones más simétricas y horizontales. Por ello potenciamos la creatividad, el intercambio y el diálogo.

Afirmación y seguridad || En los espacios de trabajo e intervención buscamos generar un clima de seguridad (confidencialidad, diálogo, respeto, apoyo mutuo…) que favorezca la participación, el intercambio y el debate sin que nadie se sienta discriminada/o o menospreciada/o por sus ideas y planteamientos.

Transparencia || Los contenidos de las instancias de investigación, consultoría o capacitación, así como los ritmos de trabajo y el tipo de actividades serán negociados y acordados entre facilitadoras, instancias demandantes y participantes.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s